De ‘Stichting Maritieme schilderijen Peter J. Sterkenburg’ is in februari 2001 opgericht met het doel om het werk van deze, helaas te jong overleden, Friese maritieme kunstenaar bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Dit wordt onder meer gedaan d.m.v. assistentie bij het organiseren van tentoonstellingen, de uitgave van publicaties en het geven van informatie en interviews.


In het bestuur van de stichting hebben zitting:
 
S. J. Riedstra voorzitter  
Dr. W.B.Goudswaard secretaris  
D. Koster penningmeester  
Mevr. T. Fahner public relations  
J.W. Ludema media  
A. van der Werf adviseur  

Adres secretariaat:
Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg
Zuiderbolwerk 21
8861 EW  Harlingen
 

Het auteursrecht op de schilderijen is ondergebracht bij de ‘Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg’. Het is niet toegestaan afbeeldingen van de schilderijen te verkopen, te verveelvoudigen, op te slaan in enig informatiesysteem nu bekend of nog uit te vinden, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg, met uitzondering van recensenten die het beschikbare materiaal willen gebruiken in samenhang met een boekbespreking in een tijdschrift, krant of uitzending.